Dyżur wakacyjny 16 - 31 sierpnia 2018 roku

DODATKOWE INFORMACJE O DYŻURZE W PRZEDSZKOLU nr 25:

1. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych (tj. do 15 czerwca 2018 r.) . Opłatę w wysokości 102,00 zł. należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 71 1030 1508 0000 0005 5060 7069. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.

2. Opłata za pobyt naliczona zostanie za faktyczny czas pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym. Ostatniego dnia pobytu dziecka na dyżurze, każdy otrzyma informację na piśmie z numerem konta oraz sumą wpłaty. Opłaty za pobyt należy dokonać do 15 września 2018 r.

3. Osoby zwolnione z opłaty za pobyt muszą dostarczyć pisemną informację od dyrektora placówki macierzystej.

4. Osoby, których dzieci mają posiłki refundowane przez OPS, dostarczają do przedszkola dyżurującego decyzję właściwego OPS-u.

5. Rodzice dzieci zapisanych na dyżur do naszego przedszkola, zobowiązani są do dostarczenia (najpóźniej pierwszego dnia dyżuru) pisemnych upoważnień do odbioru dziecka przez osoby wyznaczone. Upoważnienia przyjmujemy jedynie z rąk rodzica/prawnego opiekuna.

Druk upoważnienia dostępny jest w systemie elektronicznego zapisu na dyżur wakacyjny.
.

Dziecko może być odebrane tylko przez pełnoletnią osobę upoważnioną za okazaniem dokumentu tożsamości.